NVO Podmorničar Tivat – Organizacija

NVO udruženje građana

„Podmorničar“

Tivat, Zbirka pomorskog nasleđa,

Porto Montenegro, Obala bb.

Organizacija

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Organi Udruženja su : Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor.

 Skupština  je najviši organ upravljanja udruženja .

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

UPRAVNI  ODBOR

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim statutom.

Upravni odbor ima sedam  članova koje bira i opoziva skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika, zamjenika predsednika i  sekretara.

NADZORNI  ODBOR

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja , obavještava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira skupština.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Nadzorni odbor podnosi izvještaj na svakoj sjednici skupštine.

STATUT  UDRUŽENJA

Na osnovu člana   12  Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, broj 39/11)  Osnivačka skupština  nevladine  organizacije  Udruženja građana “Podmorničar“  Tivat  na  sjednici  održanoj 28.10. 2012. godine usvojila  je sledeći

 

S T A T U T

UDRUŽENJA GRAĐANA „PODMORNIČAR “  TIVAT

 

OPŠTE  ODREDBE

Član 1

 

 

Udruženje građana  „Podmorničar “  Tivat (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino  udruženje.

 

Član 2

Naziv Udruženja je: Udruženje građana „Podmorničar “  Tivat

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Citizens  Association  „Submariner“ Tivat

 

Član 3

Udruženje ima sjedište u Tivtu.

Adresa  Udruženja:  Zbirka pomorskog  nasleđa Porto Montenegro, Obala  bb , 85320 Tivat

 

Član 4

Rad udruženja  je javan.Javnost rada udruženja se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici nevladine organizacije. Udruženje  je  dobrovoljno i  neprofitabilno.

Član 5

 

Udruženje se osniva na  neodređeno vrijeme vrijeme radi ostvarivanja ciljeva iz  oblasti njegovanja tradicija podmorničarstva.

 

CILJEVI I DJELATNOSTI

Član 6

Ciljevi Udruženja su:

–          naučno i stručno istraživanje podmorničarstva,

–          razvijanje i njegovanje tardicije podmorničarstva i

–          razvijanje svjesti o sadržini i zaštiti ekoloških i ljudskih prava u toj oblasti

 

 

Član 7

Udruženje svoju djelatnost ostvaruje na teritoriji Crne  Gore.

 

Djelatnosti  Udruženja  su :

–          Prikuplja i obrađuje stručnu literaturu u oblasti podmorničarstva;

–          Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti podmorničarstva;

–          Objavljuje knjige i druge publikacije o podmorničarstvu u skladu sa zakonom;

–          Sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu  koji se bave podmorničarstvom uopšte.

 

Član 8

Udruženje ima pečat okruglog oblika na čijem obodu piše: Udruženje građana „PODMORNIČAR “ Tivat  ispisan latinicom, a u centralnom djelu se nalazi lik podmornice.Udruženje  ima  pečat   istog  naziva ispisan na engleskom jeziku: Citizens  Association  „Submariner “ Tivat, a u centra-lnom djelu se nalazi lik podmornice.

                                   

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9

Organi Udruženja su : Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor.

SKUPŠTINA

 

Član 10

Skupština  je najviši organ upravljanja udruženja .

Član 11

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Član 12

Ovlašćenje Skupštine :

            1. Donosi plan rada i program rada;

2. Usvaja statut, kao i izmjene i dopune statuta;

3. Usvaja opšte akte Udruženja;

4. Bira i razrješava članove Upravnog odbora;

5. Razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izvještaj Upravnog odbora;

6. Razmatra i usvaja financijski plan i izvještaj;

7. Odlučuje o visini članarine za sledeću godinu;

8. Odličuje o statusnim promjenama i prestanku rada udruženja.

 

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Član 13

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sjednicu skupštine saziva predsjednik Upravnog odbora, pisanim obavještenjem o mjestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.

Sjednicom predsjedava predsjednik Upravnog odbora.

KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

Član 14

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmjenama i dopunama statuta, statusnim promjenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova.

 

Član 15

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

Član 16

 

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova udruženja.

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta moze pokrenuti svaki clan Skupstine

 

Član 17

O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih  članova udruženja.

NAČIN ODLUČIVANJA

 

Član 18

 

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

Član 19

 

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje  50 posto plus jedan članova udruženja.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

 

 

ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE

 

Član 20

 

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine ,prema  sledećem:

–  mjesto i dan održavanja

–  dnevni red

–  imena prisutnih članova

–  lično ime predsjedavajućeg

–  lično ime zapisničara

–  tok rada,  a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i

sažeta sadržina njihovih izlaganja

–  rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda

–  konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka

–  izdvojeno mišljenje članova

–  vrijeme završetka

 

 

Član 21

 

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

 

Član 22

 

Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsjedavajući i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

 

Član 23

 

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja  kao dokument trajne vrijednosti.

 

 

 

 

 

UPRAVNI  ODBOR

Član 24

 

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim statutom.

Upravni odbor ima sedam  članova koje bira i opoziva skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika, zamjenika predsednika i  sekretara.

 

Član 25

 

Predsjednik Upravnog odbora, ujedno  i  predsjednik  Udruženja, zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamjenik predsjednika je ovlašćen da, u odsustvu predsjednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Sekretar upravnog  odbora, vodi administrativne i  finansijske  poslove  upravnog  odbora.

 

 

Član 26

 

Upravni odbor:

1) Rukovodi radom Udruženja između dvije sjednice skupštine i donosi odluke o  ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2)  Organizuje redovno obavljanje djelatnosti Udruženja;

3)  Povjerava posebne poslove pojedinim članovima;

4) Donosi finansijske odluke;

5) Odlučuje o pokretanju postupka za izmjene i dopune statuta, sopstvenom  inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmjena i dopuna, koji podnosi skupštini na usvajanje;

6) Odlučuje o drugim pitanjima za koja  nisu, zakonom ili ovim statutom,  ovlašćeni drugi oragni Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom  glasova svih članova.

Upravni odbor se stara  o redovnom obavještavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primjereni način.

Godišnji obračuni i izvještaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima  na sjednici skupštine udruženja.

 

 

NADZORNI  ODBOR

 

Član 27

 

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja , obavještava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira skupština.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Nadzorni odbor podnosi izvještaj na svakoj sjednici skupštine.

 

 

LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE

( Predsjednik Udruženja)

 

Član 28

 

Lice ovlašćeno za zastupanje (predsjednik Upravnog  odbora, ujedno  i  predsjednik  Udruženja), se bira odlukom Skupštine Udruženja na mandat od četiri godine.

 

 

OVLAŠĆENJA  LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

 

Član 29

 

Lice ovlašćeno za zastupanje:

 

–  zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja;

–  odgovara za zakonitost rada;

–  vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine;

–  podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;

–  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.

 

 

ODGOVORNOST LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

 

Član 30

 

Predsjednik  Udruženja, ujedno predsjednik Upravnog  odbora, odgovara za svoj rad Skupštini i periodično joj podnosi izvještaje o radu.

Za svaku sjednicu Skupštine Udruženja, dužan je  podnijeti izvještaj o svom radu za period između dvije sjednice.

 

RAZRIJEŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

 

Član 31

 

Predsjednik  Udruženja, ujedno predsjednik Upravnog  odbora može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

1.  Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Udruženju , ili ako je usled toga mogla nastati šteta.

2.  Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove  i poslove iz svog djelokruga.

 

 

Član 32

 

O razriješenju Predsjednika  Udruženja, ujedno predsjednika Upravnog  odbora, odlučuje skupština Udruženja.

Odluka Skupštine Udruženja o razrješenju Izvršnog direktora je konačna.

POVEZIVANJE

 

Član 33

 

Radi ostavrenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i oragnizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima podmorničara, o čemu odluku donosi skupština.

 

FINANSIRANJE

 

Član 34

 

Udruženje  je  neprofitibilno.Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

 

Udruženje ima otvoren  žiro  račun .Sekretar  Udruženja ima  ovlaštenje  raspolaganja  novčanim  sredstvima  koja  se  prikupe  na  osnovi članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.Navedena  sredstva  će  se  koristiti  na  način  predviđen Statutom  I  uz  kontrolu  finansijskog  poslovanja od  strane Nadzornog  odbora  Udruženja.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJI

 

 

Član 35

 

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu Upravnom odboru Udruženja.

 

Modaliteti članstva su:

1. Redovni član: svako lice koje prihvata Statut Udruženja i plati članarinu najmanje jednom u tri godine;

2. Počasni član: lice ili udruženje koje je dalo svoj doprinos podmorničarstvu.

 

Član 36

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.Pristupnica  sadrži lične  podatke i evidencijski  broj.Nakon popunjavanja  pristupnice  svaki  član  dobija  člansku  kartu  koja  sadrži  lične podatke, fotografiju  i  evidencijski  broj.Evidencija  članova  Udruženje  se  vodi u posebnom  dokumentu.

 

 

 

 

PRESTANAK ČLANSTVA

 

Član 37

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.

Članstvo može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi skupština na predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet preglog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva.

 

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 38

 

Član ima pravo da:

1. Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje  u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2. Neposredno učestvuje u odlučivanju na skupštini, kao i preko organa udruženja;

3. Bira i bude biran u organe Udruženja;

4. Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

 

Član je dužan da:

1. Aktivno doprinosi ostavrivanju ciljeva Udruženja;

2. Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3. Plaća članarinu u iznosu  od 12 €  na godišnjem  nivou,

4. Obavlja druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 39

Udruženje prestaje saradomodlukom skupštine, kada prestanu uslovi za ostvavrivanje ciljeva udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenih zakonom.

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.

 

O prestanku rada udruženja  odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova udruženja .

Član 40

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja  dodjeliće se drugim nevladinim i humanitarnim organizacijama registrovanim u Crnoj  Gori, shodno odluci Upravnog  odbora Udruženja.

Član 41

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

 

Član 42

Ovaj statut stupa na snagu danom registracije.

 

 

Tivat, dana 28.10.2012.godine

Predsjedavajući skupštine Udruženja

 

 

_____________________________

Milodrag P. JelisavacBroj posjeta

  • 20756Ukupno:
  • 18Danas:

Vrijeme

Find more about Weather in Tivat, M4

In memoriam